Zarekomenduj nas na Facebook'u


Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze działa, podobnie jak szkoły tego samego typu, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143)Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą powierzono Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

W rozporządzeniu przewidziano dwie formy nauczania za granicą:

1) nauczanie prowadzone przez szkoły przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwia dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą kształcenie w pełnym  zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego;  

2) nauczanie w szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwia dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, uczęszczającym do szkół innego kraju, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla punktów i planami nauczania uzupełniającego określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

W rozporządzeniu uregulowano szczegółowe zasady tworzenia, pracy,  oceniania, wystawiania świadectw, powoływania dyrektora czy kierowania do pracy nauczycieli tych szkół, punktów czy ORPEG.

Rozporządzenie wprowadza również możliwość realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci przebywające czasowo za granicą:

-  poza szkołą (nauczanie domowe)

-  poprzez kształcenie na odległość realizowane przez ORPEG z siedzibą  w Warszawie.

Ze względu na specyfikę organizacji takich szkół  w rozporządzeniu wyłączono stosowanie wobec  nich niektórych przepisów ustawy o systemie oświaty,  np. :

- przepisu uniemożliwiającego skreślenie ucznia z listy uczniów, jeżeli jest on objęty obowiązkiem szkolnym (art. 39 ust. 2a);

- przepisów określających, jakim wymogom powinien odpowiadać statut szkoły lub punktu -  art. 60 ust.2 i 3)

- przepisów regulujących organizację roku szkolnego ( nie musi on rozpoczynać się w dniu 1 września a kończyć w dniu 31 sierpnia - art. 63).Rozporządzenie  w całości.


Inne dokumenty- TUTAJ

 

Joomla Template: from JoomlaShack