Zarekomenduj nas na Facebook'u

 Dokument określający zasady funkcjonowania SPK przy Ambasadzie RP w Hadze.

Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego 

przy Ambasadzie RP w Hadze

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 

 1. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze zwany dalej Szkołą., został powołany decyzją  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 1995 r.
 2. Szkoła funkcjonuje przy Ambasadzie RP w Hadze, a zajęcia odbywają się w Hofstad Lyceum przy Colijnplein 9 w Hadze.
 3. Szkoła wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej Ośrodkiem.
 4. Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą;
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014, poz. 454) zwanego dalej Rozporządzeniem.

§ 2

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Edukacji Narodowej w Warszawie, zwany dalej Ministrem.
 2. Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem Szkoły sprawuje Dyrektor Ośrodka.
 3. Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem RP w Hadze.

§ 3

 1. Szkoła posiada logo.
 2. Szkoła posiada stronę internetową.
Joomla Templates: by JoomlaShack