Zarekomenduj nas na Facebook'u

Aktualności

 Informacje na temat wakatów w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze i innych szkołach znajdują się na stronie ORPEG-u: TUTAJ

 

Dokumenty można przesyłać do 30 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo

Zakończyliśmy rekrutację do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze na nowy rok szkolny 2017-2018.

 

Osoby zainteresowane zapisaniem ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze proszone były o przesłanie do 17 maja 2017 r. drogą mailową wniosku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wniosek do pobrania znajduje się TUTAJ

 

Do dnia 24 maja 2017 r. osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane, zostaną zaproszone drogą mailową  na spotkania rodziców w dniach:

27 maja (sobota) lub 31 maja (środa) 2017 r.

UWAGA!

W związku z reformą edukacji w Polsce, do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które w bieżącym roku kończą 7 lat. Dzieci 6-letnie mogą być przyjęte do szkoły o ile mają zaświadczenie o gotowości szkolnej.

 


 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOŁY

Misja SPK w Hadze

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w kraju;
 • kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • wychowuje uczniów w tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;
 • podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów, wychowując uczniów w duchu tradycji narodowej oraz rozwijając u uczniów intelektualną i uczuciową więź z Polską.

Prawo

 •  Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPK wynikają z przepisów Ustawy o systemie oświaty ( 1991 z późn. zm.) i  Rozporządzenia  w sprawie  kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  z dnia 31 sierpnia 2010r.
 •  Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).
 •  Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Największa polska szkoła uzupełniajaca w Holandii. Placówka istnieje od 1995 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ( program uzupełniający).

Sale lekcyjne

Słoneczne i wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczba miejsc ograniczona do 25 uczniów.

Biblioteka

Szkoła ma nieduży księgozbiór umożliwiający uczniom bezpłatne korzystanie z lektur i podręczników.

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Uczniowie

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który współorganizuje imprezy szkolne i wydaje gazetkę szkolną.

Przedmioty

 • Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j.polski; kl. 1-3- 4 godz.)
 • Wszystkie pozostałe klasy: j.polski i wiedza o Polsce ( 5 godz.)

Poza lekcjami

Szkoła organizuje wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi oraz warsztaty z różnych dziedzin. 

W szkole organizowane są: Pasowanie na ucznia, Dzień Polski, Mikołajki, Dzień Dziecka i uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Zajęcia dodatkowe- w szkole działa gromada zuchowa. Informacje można uzyskać od druhny Anny Surówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpieczeństwo

 • W szkole obowiązuje regulamin SPK i instrukcje BHP Hofstad Lyceum. 
 • Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy danych osobowych.
 • Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczcyieli.
 • Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć.
 • Rodzice mogą przebywać w szkole po uprzednim umówieniu się z nauczycielami.

Ocenianie

W szkole obowiązuje uproszczony system oceniania, na podstawie tzw. średniej ważonej. W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa. 

Komunikacja

Podstawowym sposobem komunikacji z rodzicami są: bezpośrednie spotkania z nauczycielami, możliwość skorzystania z dyżuru telefonicznego kierownika szkoły we wtorki oraz strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna i profil na Facebooku.

 


 

Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

§1

Zasady rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych

1) Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 454),
 3. Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze,
 4. Zarządzenie kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

2) Kryteria rekrutacji:

 1. zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, zwanego dalej SPK mogą być przyjmowane:
  1. dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
  2. dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPK posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
 2. warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego
  zaświadczenia o uczęszczaniu:
  1. do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
  2. do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U.
   z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki. 

§2

Etapy rekrutacji uczniów

 1) Składanie wniosku o przyjęcie do SPK oraz wymaganej dokumentacji:

   1. dokumentację rekrutacyjną stanowią:

 • wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,
 • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
 • oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,
 • oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,
 • zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu. [1] 

(Załączniki są dostępne TUTAJ)

     2. kierownik SPK ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu.

 • rekrutacja uczniów do SPK rozpoczyna się 4 maja, a kończy się 21 czerwca 2017 r.
 • w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia
 • dokumentacja rekrutacyjna powinna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami lub przy użyciu komputera 
 • za czytelność wypełnienia dokumentacji odpowiada aplikujący o miejsce w szkole rodzic/ opiekun dziecka

 

2)  Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:

 1.  termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPK
 2.  kierownik SPK może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika
  w prowadzeniu naboru uczniów do SPK. Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPK,
 3.  do zadań Komisji należy: przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,
 4.  rodzic ucznia zakwalifikowanego do przyjęcia na podstawie dokumentów rekrutacyjnych złożonych online jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,
 5.   o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu przy przyjęciu dokumentów rejestrowane są data, godzina i kolejność zgłoszeń.

 3)  Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPK.

 •  po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych SPK, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
 •  po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,
 •  do dnia 21 czerwca kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
 •  w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK,
 •   w SPK, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

4) W przypadku przyjęcia ucznia do SPK, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPK.

5) W przypadku wolnych miejsc, w SPK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu. 

 

§3

Harmonogram rekrutacji w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze

 1. Do 1 maja 2017 r. – wydanie przez kierownika SPK zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;
 2. Do 4 maja 2017 r.  - umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www.spk-haga.nl  i podanie do publicznej wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
 3. Od 4 maja do 17 maja– składanie wniosku o przyjęcie ucznia do SPK w Hadze online na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 4. Od 17 maja do 20 maja  2017 r. wstępna weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną.
 5. Do 24 maja 2017 r. podanie kandydatom drogą elektroniczną informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia ze wskazaniem przydzielonej klasy (dzień nauki, zmiana)
 6. W dniu 27 maja (sobota) i 31 maja (środa) 2017 r. – spotkanie rodziców/ opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do SPK w Hadze:
  1. Przedstawienie oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej
  2. przedstawienie dowodu lub paszportu dziecka, dowodu/dowodów lub paszportu/paszportów rodzica/rodziców dziecka (§ 2 ust. 2. p.4) do Komisji Rekrutacyjnej w siedzibie SPK w Hadze w Hofstad Lyceum przy Colijnplein 9 w Hadze.
 7.  17 czerwca 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca prowadzona w siedzibie SPK w Hadze  (adres jw.) w razie wolnych miejsc, o czym Kierownik SPK poinformuje na stronie www.spk-haga.nl do dnia 10  czerwca  2017 r.
 8. Do 21 czerwca 2017 r.- ogłoszenie wyników rekrutacji. 
 9. Do 30 września 2017 r. dostarczenie  wychowawcy klasy przez rodziców/ opiekunów zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły holenderskiej.

[1] zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenie
w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.

a)      oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,

b)      oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,[1][1] zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenie
w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.

 

W środę 23 listopada odbyła się w Hofstad Lyceum w Hadze trzecia konferencja „Zrozumieć dwujęzyczność”, której współorganizatorem jest nasza szkoła, a patronuje jej Ambasada RP w Hadze.

Konferencja, którą otworzyła pani konsul RP, Renata Kowalska i dyrektor Hofstad Lyceum, Jos Blom była przeznaczona dla nauczycieli i pedagogów, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z polskimi uczniami.

Przez całe popołudnie gościliśmy czterdziestu czterech nauczycieli i  jedenastu przedstawicieli różnych organizacji.

Polonię reprezentowały: Forum Polskich Szkół w Holandii (FPSN), Polsko- Niderlandzkie  Stowarzyszenie Kulturalne (PNKV) oraz  Fundacja Polskich Ekspertów w Holandii (STEP).

Poza tym obecna była Sekcja Polska Stowarzyszenia Levende Talen, której celem jest  promowanie nauczania języków obcych.

Razem z fundacją "KREDA" przygotowaliśmy program, którego głównym tematem były zagadnienia logopedyczne dotyczące dwujęzycznych dzieci oraz różnice kulturowe, które mogą mieć wpływ na zachowanie polskich uczniów w klasie.

Warsztaty przygotowała też organizacja zajmująca się szkolnictwem specjalnym  „Auris”, która specjalizuje się również w podręcznikach dla dzieci -cudzoziemców.

Jedna prezentacja poświęcona była pomocy, jakiej mogą udzielić wolontariusze polskim uczniom i rodzicom w  Holandii w ramach programu „MENTOR”. Autorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia od trzech lat jest Fundacja „KREDA”.

Spotkanie mogło dojść do skutku przede wszystkim dzięki finansowaniu przez portal „Niedziela.nl” i FPSN.

Poczęstunek  sfinansował sklep  „PEWEX XL ” z Hagi.

Nauczycielki ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze upiekły ciasta i razem z wolontariuszami obsługiwały spotkanie.

Wyrazy ogromnego uznania i podziękowania należą się naszym prelegentom.

Na koniec warto wspomnieć, że konferencja była częścią akcji promocyjnej polskiej ambasady

„Ik spreek Pools” , a uczestnicy otrzymali materiały informujące o zaletach nauki języka polskiego.

Również dzięki wsparciu pana Krzysztofa Birleta ukazał się poradnik Pani Agnieszki Steur „Codzienna dwujęzyczność” oraz karty komunikacyjne w językach: polskim i niderlandzkim. Te ostatnie będą z pewnością świetną pomocą dla holenderskich nauczycieli w klasie.

Podsumowując  przedwczorajszy dzień możemy stwierdzić, że takie spotkania są cenne zarówno dla holenderskich nauczycieli, jak i dla nas.

Cieszymy się z wysokiej oceny, jaką dali nam uczestnicy na końcu spotkania oraz  z tego, że wyrazili chęć na następne.

Tym razem tematy, o które poproszono to: „Współpraca z rodzicami” oraz  „Różnice w wychowaniu w Polsce i Holandii”.

Duża część obecnych chciałaby kontynuacji warsztatów logopedycznych.

 

Grażyna Gramza, kierownik SPK w Hadze

Karolina Eckardt, przewodnicząca Fundacji „KREDA”

Informujemy, że w Holandii jest możliwość studiowania slawistyki, a w tym języka polskiego.

Zapraszamy na stronę:

 POOLS STUDEREN IN NEDERLAND

W Amersfoort świętowaliśmy wczoraj pierwszy Polonijny Dzień Dwujęzyczności . 
Pomysłodawcami akcji są Fundacja „Dobra Polska Szkoła” ze Stanów Zjednoczonych oraz Fundacja „Edukacja dla Demokracji”. Organizacji tego święta podjęło się Forum Polskich Szkół w Holandii.

Spotykanie odbyło się w Het Groene Huis w Amersfoort.:http://www.hetgroenehuisamersfoort.nl. który stoi w niezwykle pięknej okolicy parku krajobrazowego. W pobliżu znajduje się średniowieczna wioska, ogród, zagroda ze zwierzętami i place zabaw. A że pogoda dopisała, to było to idealne miejsce na jesienny spacer i sadzenie tulipanów- na zakończenie pierwszej części uroczystości dzieci otrzymały cebulki, by zasadzić je w parku.

Na rozpoczęciu obchodów obecne były panie konsul RP: Anna Bogusz i Marzena Gronostajska.

W ciągu całego dnia uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, spotkaniach i zabawach, które przygotowało Forum i jego goście. 
M.in. można było pośpiewać po polsku z panią Karoliną Rosocką lub porozmawiać na temat zalet dwujęzyczności w dyskusji, w której wzięły udział panie Agnieszka Steur, Natalia Schroten i Ania Schouws.

Odbyły się spotkania z autorkami, które mieszkają w Holandii i piszą również dla dzieci. 
O „Strachach na Lachy” opowiadała pani Aneta Noworyta, a do „Niespodziewanych spotkań z Kwaskiem” zachęcała osobiście bohaterka książeczki, Zosia razem z mamą, Agnieszką Steur. Dzieci poznały również „Tęczowego duszka” i autorkę, panią Elżbietę Krzyżaniak Smolińską.

Dorośli mogli wziąć udział w lekcji języka polskiego , którą poprowadziła pani Elżbieta Niemczuk-Weiss z Uniwersytetu Amsterdamskiego.

Cały dzień odbywały się konsultacje logopedyczne z panią Anią Held z „Papli”.
Spotkanie było okazją do ogłoszenia wyników konkursu fotograficznego „Polska w oczach polonijnego dziecka”, który latem po raz kolejny ogłosiło Forum Polskich Szkół. Zdjęcia młodych fotografów zostały wystawione i można było je podziwiać przez cały dzień. Laureatem tego konkursu został nasz uczeń, Norbert Gatnar.

Na spotkaniu prezentowały się organizacje wspierające naukę języka polskiego oraz zajmujące się propagowaniem kultury polskiej wśród Holendrów. M.in. stoliki miały: PNKV, SPK w Hadze i Fundacja „Kreda”.

Dzień zakończył się koncertem Magdy Kalocińska Duijnhouwer oraz Keesa Golderblom , który był prezentem z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ogromne uznanie należy się paniom: Agnieszce Lońskiej, Gosi Lubbers-Dabrowskiej i Kasi Kiszkiel za pomysły, realizację i organizację tego barwnego dnia.
Po tegorocznym sukcesie możemy się spodziewać, że w przyszłym roku ponownie będziemy świętować Polonijny Dzień Dwujęzyczności w Holandii.

 

      

 

     

 

    

 

     

 

Podkategorie

Czytaj ogłoszenia, ważne informacje z bieżącego życia szkoły.

UWAGA UCZNIOWIE!

OGŁASZAMY NOWE KONKURSY!
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW I SUKCESÓW!

Joomla Templates: by JoomlaShack