Zarekomenduj nas na Facebook'u

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOŁY

Misja SPK w Hadze

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w kraju;
 • kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • wychowuje uczniów w tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;
 • podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów, wychowując uczniów w duchu tradycji narodowej oraz rozwijając u uczniów intelektualną i uczuciową więź z Polską.

Prawo

 •  Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPK wynikają z przepisów Ustawy o systemie oświaty ( 1991 z późn. zm.) i  Rozporządzenia  w sprawie  kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  z dnia 31 sierpnia 2010r.
 •  Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).
 •  Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Największa polska szkoła uzupełniajaca w Holandii. Placówka istnieje od 1995 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ( program uzupełniający).

Sale lekcyjne

Słoneczne i wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczba miejsc ograniczona do 25 uczniów.

Biblioteka

Szkoła ma nieduży księgozbiór umożliwiający uczniom bezpłatne korzystanie z lektur i podręczników.

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Uczniowie

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który współorganizuje imprezy szkolne i wydaje gazetkę szkolną.

Przedmioty

 • Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j.polski; kl. 1-3- 4 godz.)
 • Wszystkie pozostałe klasy: j.polski i wiedza o Polsce ( 5 godz.)

Poza lekcjami

Szkoła organizuje wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi oraz warsztaty z różnych dziedzin. 

W szkole organizowane są: Pasowanie na ucznia, Dzień Polski, Mikołajki, Dzień Dziecka i uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Zajęcia dodatkowe- w szkole działa gromada zuchowa. Informacje można uzyskać od druhny Anny Surówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpieczeństwo

 • W szkole obowiązuje regulamin SPK i instrukcje BHP Hofstad Lyceum. 
 • Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy danych osobowych.
 • Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczcyieli.
 • Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć.
 • Rodzice mogą przebywać w szkole po uprzednim umówieniu się z nauczycielami.

Ocenianie

W szkole obowiązuje uproszczony system oceniania, na podstawie tzw. średniej ważonej. W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa. 

Komunikacja

Podstawowym sposobem komunikacji z rodzicami są: bezpośrednie spotkania z nauczycielami, możliwość skorzystania z dyżuru telefonicznego kierownika szkoły we wtorki oraz strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna i profil na Facebooku.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack