Zarekomenduj nas na Facebook'u

Szanowni Państwo

Zakończyliśmy rekrutację do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze na nowy rok szkolny 2017-2018.

 

Osoby zainteresowane zapisaniem ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze proszone były o przesłanie do 17 maja 2017 r. drogą mailową wniosku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wniosek do pobrania znajduje się TUTAJ

 

Do dnia 24 maja 2017 r. osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane, zostaną zaproszone drogą mailową  na spotkania rodziców w dniach:

27 maja (sobota) lub 31 maja (środa) 2017 r.

UWAGA!

W związku z reformą edukacji w Polsce, do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które w bieżącym roku kończą 7 lat. Dzieci 6-letnie mogą być przyjęte do szkoły o ile mają zaświadczenie o gotowości szkolnej.

 


 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOŁY

Misja SPK w Hadze

Szkoła realizuje cele i zadania Szkoły określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w kraju;
 • kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • wychowuje uczniów w tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;
 • podtrzymuje i rozwija poczucie tożsamości narodowej i językowej u uczniów, wychowując uczniów w duchu tradycji narodowej oraz rozwijając u uczniów intelektualną i uczuciową więź z Polską.

Prawo

 •  Organizacja, nadzór pedagogiczny i kontrola  oraz przebieg kształcenia, oceniania i wydawania świadectw  przez SPK wynikają z przepisów Ustawy o systemie oświaty ( 1991 z późn. zm.) i  Rozporządzenia  w sprawie  kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą  z dnia 31 sierpnia 2010r.
 •  Szkoła jest jednostką organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granica w Warszawie ( ORPEG).
 •  Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Szkoła jest nieodpłatna.

Historia

Największa polska szkoła uzupełniajaca w Holandii. Placówka istnieje od 1995 roku i prowadzi nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ( program uzupełniający).

Sale lekcyjne

Słoneczne i wyposażone w sprzęt multimedialny. Liczba miejsc ograniczona do 25 uczniów.

Biblioteka

Szkoła ma nieduży księgozbiór umożliwiający uczniom bezpłatne korzystanie z lektur i podręczników.

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają kierunkowe wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne . Wciąż podnosimy i zdobywamy nowe kwalifikacje wymagane polskim prawem oświatowym.

Rodzice

W szkole działa Rada Rodziców, która ma głos opiniotwórczy i doradczy w wielu  sprawach dotyczących  pracy szkoły. Składa się z rodziców obecnych uczniów.

Uczniowie

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który współorganizuje imprezy szkolne i wydaje gazetkę szkolną.

Przedmioty

 • Klasy 1-3 SP- edukacja wczesnoszkolna ( j.polski; kl. 1-3- 4 godz.)
 • Wszystkie pozostałe klasy: j.polski i wiedza o Polsce ( 5 godz.)

Poza lekcjami

Szkoła organizuje wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi oraz warsztaty z różnych dziedzin. 

W szkole organizowane są: Pasowanie na ucznia, Dzień Polski, Mikołajki, Dzień Dziecka i uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Zajęcia dodatkowe- w szkole działa gromada zuchowa. Informacje można uzyskać od druhny Anny Surówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpieczeństwo

 • W szkole obowiązuje regulamin SPK i instrukcje BHP Hofstad Lyceum. 
 • Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy danych osobowych.
 • Uczniowie są nadzorowani przez nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych. Na każdej przerwie dyżur pełni dwoje lub troje nauczcyieli.
 • Regulamin zabrania uczniom opuszczania szkoły podczas zajęć.
 • Rodzice mogą przebywać w szkole po uprzednim umówieniu się z nauczycielami.

Ocenianie

W szkole obowiązuje uproszczony system oceniania, na podstawie tzw. średniej ważonej. W klasach 1-3 SP-obowiązuje ocena opisowa. 

Komunikacja

Podstawowym sposobem komunikacji z rodzicami są: bezpośrednie spotkania z nauczycielami, możliwość skorzystania z dyżuru telefonicznego kierownika szkoły we wtorki oraz strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna i profil na Facebooku.

 


 

Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

§1

Zasady rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych

1) Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 454),
 3. Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze,
 4. Zarządzenie kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

2) Kryteria rekrutacji:

 1. zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, zwanego dalej SPK mogą być przyjmowane:
  1. dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
  2. dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPK posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
 2. warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego
  zaświadczenia o uczęszczaniu:
  1. do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
  2. do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U.
   z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki. 

§2

Etapy rekrutacji uczniów

 1) Składanie wniosku o przyjęcie do SPK oraz wymaganej dokumentacji:

   1. dokumentację rekrutacyjną stanowią:

 • wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,
 • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
 • oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,
 • oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,
 • zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu. [1] 

(Załączniki są dostępne TUTAJ)

     2. kierownik SPK ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu.

 • rekrutacja uczniów do SPK rozpoczyna się 4 maja, a kończy się 21 czerwca 2017 r.
 • w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia
 • dokumentacja rekrutacyjna powinna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami lub przy użyciu komputera 
 • za czytelność wypełnienia dokumentacji odpowiada aplikujący o miejsce w szkole rodzic/ opiekun dziecka

 

2)  Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:

 1.  termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPK
 2.  kierownik SPK może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika
  w prowadzeniu naboru uczniów do SPK. Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPK,
 3.  do zadań Komisji należy: przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,
 4.  rodzic ucznia zakwalifikowanego do przyjęcia na podstawie dokumentów rekrutacyjnych złożonych online jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,
 5.   o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu przy przyjęciu dokumentów rejestrowane są data, godzina i kolejność zgłoszeń.

 3)  Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPK.

 •  po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych SPK, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
 •  po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,
 •  do dnia 21 czerwca kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
 •  w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK,
 •   w SPK, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

4) W przypadku przyjęcia ucznia do SPK, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPK.

5) W przypadku wolnych miejsc, w SPK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu. 

 

§3

Harmonogram rekrutacji w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze

 1. Do 1 maja 2017 r. – wydanie przez kierownika SPK zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji;
 2. Do 4 maja 2017 r.  - umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www.spk-haga.nl  i podanie do publicznej wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
 3. Od 4 maja do 17 maja– składanie wniosku o przyjęcie ucznia do SPK w Hadze online na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 4. Od 17 maja do 20 maja  2017 r. wstępna weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną.
 5. Do 24 maja 2017 r. podanie kandydatom drogą elektroniczną informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia ze wskazaniem przydzielonej klasy (dzień nauki, zmiana)
 6. W dniu 27 maja (sobota) i 31 maja (środa) 2017 r. – spotkanie rodziców/ opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do SPK w Hadze:
  1. Przedstawienie oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej
  2. przedstawienie dowodu lub paszportu dziecka, dowodu/dowodów lub paszportu/paszportów rodzica/rodziców dziecka (§ 2 ust. 2. p.4) do Komisji Rekrutacyjnej w siedzibie SPK w Hadze w Hofstad Lyceum przy Colijnplein 9 w Hadze.
 7.  17 czerwca 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca prowadzona w siedzibie SPK w Hadze  (adres jw.) w razie wolnych miejsc, o czym Kierownik SPK poinformuje na stronie www.spk-haga.nl do dnia 10  czerwca  2017 r.
 8. Do 21 czerwca 2017 r.- ogłoszenie wyników rekrutacji. 
 9. Do 30 września 2017 r. dostarczenie  wychowawcy klasy przez rodziców/ opiekunów zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły holenderskiej.

[1] zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenie
w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.

a)      oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) – załącznik nr 3,

b)      oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,[1][1] zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenie
w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack